• होङजी

ग्रेड 8.8 DIN933 हेक्स हेड बोल्ट रंग जस्ती पहेंलो जस्ता प्लेटेड

ग्रेड 8.8 DIN933 हेक्स हेड बोल्ट रंग जस्ती पहेंलो जस्ता प्लेटेड

छोटो विवरण:

मानक: DIN933

उत्पादन नाम: हेक्स हेड बोल्ट पहेंलो जस्ता प्लेटेड

मुख्य शब्दहरू: DIN 933, पहेंलो जस्ता प्लेटेड

साइज: M3-M42

सामाग्री: 10B21, 35K, 45# स्टील

स्टेन्थ ग्रेड: 8.8 ग्रेड

सतह उपचार: पहेंलो जस्ता प्लेटेड, जस्ती

थ्रेड लम्बाइ: पूर्ण थ्रेड

थ्रेड प्रकार: मोटे / ठीक

प्याकिङ: झोला/कार्टन/काठको केस

अन्य सुविधाहरू: अनुकूलित टाउको चिन्ह प्रस्ताव गर्नुहोस्।


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

विवरण

द्रुतप्रतिक्रिया

द्रुतउद्धरण

द्रुतडेलिभरी

ढुवानी गर्न तयार छ

10000+ गोदाममा SKU

हामी RTS वस्तुहरूको लागि प्रतिबद्ध छौं:

७०% वस्तुहरू पठाइयो 5 दिन भित्र

८०% वस्तुहरू पठाइयो 7 दिन भित्र

९०% वस्तुहरू पठाइयो10 दिन भित्र

थोक आदेश, ग्राहक सेवा सम्पर्क गर्नुहोस्

पहेंलो जस्ता प्लेटेड हेक्स बोल्ट1
पहेंलो जस्ता प्लेटेड हेक्स बोल्ट
पहेंलो जस्ता प्लेटेड हेक्स बोल्ट2

d

M1.6

M2

M2.5

M3

(M3.5)

M4

M5

M6

(M7)

M8

M10

M12

(M14)

M16

P

पिच

 

०.३५

०.४

०.४५

०.५

०.६

०.७

०.८

1

1

१.२५

१.५

१.७५

2

2

a

अधिकतम

 

१.०५

१.२

१.३५

१.५

१.८

२.१

२.४

3

3

३.७५

४.५

५.२५

6

6

c

न्यूनतम

 

०.१

०.१

०.१

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.२

अधिकतम

 

०.२५

०.२५

०.२५

०.४

०.४

०.४

०.५

०.५

०.५

०.६

०.६

०.६

०.६

०.८

da

अधिकतम

 

2

२.६

३.१

३.६

४.१

४.७

५.७

६.८

७.८

९.२

११.२

१३.७

१५.७

१७.७

dw

ए क्लास

न्यूनतम

२.४

३.२

४.१

४.६

५.१

५.९

६.९

८.९

९.६

११.६

१५.६

१७.४

२०.५

२२.५

बी वर्ग

न्यूनतम

-

-

-

-

-

५.७

६.७

८.७

९.४

११.४

१५.४

१७.२

२०.१

22

e

ए क्लास

न्यूनतम

३.४१

४.३२

५.४५

६.०१

६.५८

७.६६

८.७९

११.०५

१२.१२

१४.३८

१८.९

२१.१

२४.४९

२६.७५

बी वर्ग

न्यूनतम

-

-

-

-

-

७.५

८.६३

१०.८९

११.९४

१४.२

१८.७२

२०.८८

२३.९१

२६.१७

k

नाममात्र

 

१.१

१.४

१.७

2

२.४

२.८

३.५

4

४.८

५.३

६.४

७.५

८.८

10

ए क्लास

न्यूनतम

०.९८

१.२८

१.५८

१.८८

२.२८

२.६८

३.३५

३.८५

४.६५

५.१५

६.२२

७.३२

८.६२

९.८२

अधिकतम

१.२२

१.५२

१.८२

२.१२

२.५२

२.९२

३.६५

४.१५

४.९५

५.४५

६.५६

७.६८

८.९८

१०.१८

बी वर्ग

न्यूनतम

-

-

-

-

-

२.६

३.२६

३.७६

४.५६

५.०६

६.११

७.२१

८.५१

९.७१

अधिकतम

-

-

-

-

-

3

३.७४

४.२४

५.०४

५.५४

६.६९

७.७९

९.०९

१०.२९

k1

न्यूनतम

 

०.७

०.९

१.१

१.३

१.६

१.९

२.२८

२.६३

३.१९

३.५४

४.२८

५.०५

५.९६

६.८

r

न्यूनतम

 

०.१

०.१

०.१

०.१

०.१

०.२

०.२

०.२५

०.२५

०.४

०.४

०.६

०.६

०.६

s

अधिकतम = नाममात्र

 

३.२

4

5

५.५

6

7

8

10

11

13

17

19

22

24

ए क्लास

न्यूनतम

३.०२

३.८२

४.८२

५.३२

५.८२

६.७८

७.७८

९.७८

१०.७३

१२.७३

१६.७३

१८.६७

२१.६७

२३.६७

बी वर्ग

न्यूनतम

-

-

-

-

-

६.६४

७.६४

९.६४

१०.५७

१२.५७

१६.५७

१८.४८

२१.१६

२३.१६

d

(M18)

M20

(M22)

M24

(M27)

M30

(M33)

M36

(M39)

M42

(M45)

M48

(M52)

P

पिच

 

२.५

२.५

२.५

3

3

३.५

३.५

4

4

४.५

४.५

5

5

a

अधिकतम

 

७.५

७.५

७.५

9

9

१०.५

१०.५

12

12

१३.५

१३.५

15

15

c

न्यूनतम

 

०.२

०.२

०.२

०.२

०.२

०.२

०.२

०.२

०.३

०.३

०.३

०.३

०.३

अधिकतम

 

०.८

०.८

०.८

०.८

०.८

०.८

०.८

०.८

1

1

1

1

1

da

अधिकतम

 

२०.२

२२.४

२४.४

२६.४

३०.४

३३.४

३६.४

३९.४

४२.४

४५.६

४८.६

५२.६

५६.६

dw

ए क्लास

न्यूनतम

२५.३

२८.२

30

३३.६

-

-

-

-

-

-

-

-

-

बी वर्ग

न्यूनतम

२४.८

२७.७

२९.५

३३.२

38

४२.७

४६.५

५१.१

५५.९

५९.९

६४.७

६९.४

७४.२

e

ए क्लास

न्यूनतम

३०.१४

३३.५३

३५.७२

३९.९८

-

-

-

-

-

-

-

-

-

बी वर्ग

न्यूनतम

२९.५६

३२.९५

३५.०३

३९.५५

४५.२

५०.८५

५५.३७

६०.७९

६६.४४

७१.३

७६.९५

८२.६

८८.२५

k

नाममात्र

 

११.५

१२.५

14

15

17

१८.७

21

२२.५

25

26

28

30

33

ए क्लास

न्यूनतम

११.२८

१२.२८

१३.७८

१४.७८

-

-

-

-

-

-

-

-

-

अधिकतम

११.७२

१२.७२

१४.२२

१५.२२

-

-

-

-

-

-

-

-

-

बी वर्ग

न्यूनतम

११.१५

१२.१५

१३.६५

१४.६५

१६.६५

१८.२८

२०.५८

२२.०८

२४.५८

२५.५८

२७.५८

२९.५८

३२.५

अधिकतम

११.८५

१२.८५

१४.३५

१५.३५

१७.३५

१९.१२

२१.४२

२२.९२

२५.४२

२६.४२

२८.४२

३०.४२

३३.५

k1

न्यूनतम

 

७.८

८.५

९.६

१०.३

११.७

१२.८

१४.४

१५.५

१७.२

१७.९

१९.३

२०.९

२२.८

r

न्यूनतम

 

०.६

०.८

०.८

०.८

1

1

1

1

1

१.२

१.२

१.६

१.६

s

अधिकतम = नाममात्र

 

27

30

32

36

41

46

50

55

60

65

70

75

80

ए क्लास

न्यूनतम

२६.६७

२९.६७

३१.६१

35.38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

बी वर्ग

न्यूनतम

२६.१५

२९.१६

31

35

40

45

49

५३.८

५८.८

६३.१

६८.१

७३.१

७८.१

विवरण रेखाचित्र

पहेंलो जस्ता प्लेटेड हेक्स बोल्ट6
पहेंलो जस्ता प्लेटेड हेक्स बोल्ट3
पहेंलो जस्ता प्लेटेड हेक्स बोल्ट4
पहेंलो जस्ता प्लेटेड हेक्स बोल्ट5

"रङ जस्ता लेपित" के हो?

रंग जस्ता कोटेड क्षरण रोक्न, पहिरन प्रतिरोध सुधार गर्न र सौन्दर्यता बढाउन प्रयोग गरिने सामग्री हो।रासायनिक वा इलेक्ट्रोकेमिकल विधिहरू प्रयोग गरेर, धातुको सतहमा रंगीन फिल्म वा हस्तक्षेप फिल्म उत्पादन गरिन्छ।फिल्म धेरै पातलो छ, र कहिलेकाहीँ हस्तक्षेप फिल्म आफैंमा लगभग कुनै रंग छैन।जब धातुको सतह र फिल्मले प्रकाश प्रतिबिम्बित गर्दछ, प्रकाश तरंगहरूले एकअर्कालाई रद्द गर्दछ।फिल्मको मोटाई बिस्तारै घट्दै जाँदा रंगको टोन परिवर्तन हुन्छ, सामान्यतया पहेंलो, रातो, नीलोबाट हरियोमा, जबसम्म फिल्मको रंग नै प्रदर्शित हुँदैन।यदि फिल्मको मोटाई एकरूप छैन भने, यसले इन्द्रेणी बहुरंगी वा विविधरङ्ग उत्पादन गर्नेछ।

हाम्रो प्याकिङ के हो?

प्याकेजिङ र वितरण
प्याकेजिङ र डेलिभरी 1
प्याकेजिङ र डेलिभरी २
प्याकेजिङ र डेलिभरी 3
प्याकेजिङ र डेलिभरी 4
प्याकेजिङ र डेलिभरी 3

हाम्रोबारे

हाम्रा आफ्नै कारखाना र गोदामहरू छन्।त्यहाँ उत्पादन मेसिन, परीक्षण उपकरण को धेरै प्रकार छन्।र हामी तपाईंको भन्सार क्लियरेन्सको लागि सबै प्रकारका प्रमाणपत्रहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं, जस्तै CO, FORM E, CCPIT द्वारा प्रमाणित CI, दूतावासद्वारा प्रमाणित CI र यस्तै अन्य।

योङ्गनियन होन्जी
ce3
cer2
ce1
ce6
ce5
ce4

* निम्न रेखाचित्रले विभिन्न ट्रेड इन्कोटर्महरू पहिचान गर्दछ।कृपया आफूलाई मन पर्ने एउटा छान्नुहोस्।

योङ्गनियन होन्जी १

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्