• होङजी

ग्रेड 8.8 DIN933 हेक्स हेड बोल्ट ब्ल्याक अक्साइड DIN 933

ग्रेड 8.8 DIN933 हेक्स हेड बोल्ट ब्ल्याक अक्साइड DIN 933

छोटो विवरण:

मानक: DIN933

उत्पादन नाम: हेक्स हेड बोल्ट कालो अक्साइड

मुख्य शब्दहरू: DIN 933, 8.8 ग्रेड

साइज: M3-M42

सामाग्री: 10B21, 35K, 45# स्टील

स्टेन्थ ग्रेड: 8.8 ग्रेड

सतह उपचार: कालो अक्साइड

थ्रेड लम्बाइ: पूर्ण थ्रेड

थ्रेड प्रकार: मोटे / ठीक

प्याकिङ: झोला/कार्टन/काठको केस

अन्य सुविधाहरू: अनुकूलित टाउको चिन्ह प्रस्ताव गर्नुहोस्।


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

विवरण

द्रुतप्रतिक्रिया

द्रुतउद्धरण

द्रुतडेलिभरी

ढुवानी गर्न तयार छ

10000+ गोदाममा SKU

हामी RTS वस्तुहरूको लागि प्रतिबद्ध छौं:

७०% वस्तुहरू पठाइयो 5 दिन भित्र

८०% वस्तुहरू पठाइयो 7 दिन भित्र

९०% वस्तुहरू पठाइयो10 दिन भित्र

थोक आदेश, ग्राहक सेवा सम्पर्क गर्नुहोस्

योङ्गनियन होन्जी ३
योङ्गनियन होन्जी २

d

M1.6

M2

M2.5

M3

(M3.5)

M4

M5

M6

(M7)

M8

M10

M12

(M14)

M16

P

पिच

 

०.३५

०.४

०.४५

०.५

०.६

०.७

०.८

1

1

१.२५

१.५

१.७५

2

2

a

अधिकतम

 

१.०५

१.२

१.३५

१.५

१.८

२.१

२.४

3

3

३.७५

४.५

५.२५

6

6

c

न्यूनतम

 

०.१

०.१

०.१

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.१५

०.२

अधिकतम

 

०.२५

०.२५

०.२५

०.४

०.४

०.४

०.५

०.५

०.५

०.६

०.६

०.६

०.६

०.८

da

अधिकतम

 

2

२.६

३.१

३.६

४.१

४.७

५.७

६.८

७.८

९.२

११.२

१३.७

१५.७

१७.७

dw

ए क्लास

न्यूनतम

२.४

३.२

४.१

४.६

५.१

५.९

६.९

८.९

९.६

११.६

१५.६

१७.४

२०.५

२२.५

बी वर्ग

न्यूनतम

-

-

-

-

-

५.७

६.७

८.७

९.४

११.४

१५.४

१७.२

२०.१

22

e

ए क्लास

न्यूनतम

३.४१

४.३२

५.४५

६.०१

६.५८

७.६६

८.७९

११.०५

१२.१२

१४.३८

१८.९

२१.१

२४.४९

२६.७५

बी वर्ग

न्यूनतम

-

-

-

-

-

७.५

८.६३

१०.८९

११.९४

१४.२

१८.७२

२०.८८

२३.९१

२६.१७

k

नाममात्र

 

१.१

१.४

१.७

2

२.४

२.८

३.५

4

४.८

५.३

६.४

७.५

८.८

10

ए क्लास

न्यूनतम

०.९८

१.२८

१.५८

१.८८

२.२८

२.६८

३.३५

३.८५

४.६५

५.१५

६.२२

७.३२

८.६२

९.८२

अधिकतम

१.२२

१.५२

१.८२

२.१२

२.५२

२.९२

३.६५

४.१५

४.९५

५.४५

६.५६

७.६८

८.९८

१०.१८

बी वर्ग

न्यूनतम

-

-

-

-

-

२.६

३.२६

३.७६

४.५६

५.०६

६.११

७.२१

८.५१

९.७१

अधिकतम

-

-

-

-

-

3

३.७४

४.२४

५.०४

५.५४

६.६९

७.७९

९.०९

१०.२९

k1

न्यूनतम

 

०.७

०.९

१.१

१.३

१.६

१.९

२.२८

२.६३

३.१९

३.५४

४.२८

५.०५

५.९६

६.८

r

न्यूनतम

 

०.१

०.१

०.१

०.१

०.१

०.२

०.२

०.२५

०.२५

०.४

०.४

०.६

०.६

०.६

s

अधिकतम = नाममात्र

 

३.२

4

5

५.५

6

7

8

10

11

13

17

19

22

24

ए क्लास

न्यूनतम

३.०२

३.८२

४.८२

५.३२

५.८२

६.७८

७.७८

९.७८

१०.७३

१२.७३

१६.७३

१८.६७

२१.६७

२३.६७

बी वर्ग

न्यूनतम

-

-

-

-

-

६.६४

७.६४

९.६४

१०.५७

१२.५७

१६.५७

१८.४८

२१.१६

२३.१६

d

(M18)

M20

(M22)

M24

(M27)

M30

(M33)

M36

(M39)

M42

(M45)

M48

(M52)

 

P

पिच

 

२.५

२.५

२.५

3

3

३.५

३.५

4

4

४.५

४.५

5

5

 

a

अधिकतम

 

७.५

७.५

७.५

9

9

१०.५

१०.५

12

12

१३.५

१३.५

15

15

 

c

न्यूनतम

 

०.२

०.२

०.२

०.२

०.२

०.२

०.२

०.२

०.३

०.३

०.३

०.३

०.३

 

अधिकतम

 

०.८

०.८

०.८

०.८

०.८

०.८

०.८

०.८

1

1

1

1

1

 

da

अधिकतम

 

२०.२

२२.४

२४.४

२६.४

३०.४

३३.४

३६.४

३९.४

४२.४

४५.६

४८.६

५२.६

५६.६

 

dw

ए क्लास

न्यूनतम

२५.३

२८.२

30

३३.६

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

बी वर्ग

न्यूनतम

२४.८

२७.७

२९.५

३३.२

38

४२.७

४६.५

५१.१

५५.९

५९.९

६४.७

६९.४

७४.२

 

e

ए क्लास

न्यूनतम

३०.१४

३३.५३

३५.७२

३९.९८

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

बी वर्ग

न्यूनतम

२९.५६

३२.९५

३५.०३

३९.५५

४५.२

५०.८५

५५.३७

६०.७९

६६.४४

७१.३

७६.९५

८२.६

८८.२५

 

k

नाममात्र

 

११.५

१२.५

14

15

17

१८.७

21

२२.५

25

26

28

30

33

 

ए क्लास

न्यूनतम

११.२८

१२.२८

१३.७८

१४.७८

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

अधिकतम

११.७२

१२.७२

१४.२२

१५.२२

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

बी वर्ग

न्यूनतम

११.१५

१२.१५

१३.६५

१४.६५

१६.६५

१८.२८

२०.५८

२२.०८

२४.५८

२५.५८

२७.५८

२९.५८

३२.५

 

अधिकतम

११.८५

१२.८५

१४.३५

१५.३५

१७.३५

१९.१२

२१.४२

२२.९२

२५.४२

२६.४२

२८.४२

३०.४२

३३.५

 

k1

न्यूनतम

 

७.८

८.५

९.६

१०.३

११.७

१२.८

१४.४

१५.५

१७.२

१७.९

१९.३

२०.९

२२.८

 

r

न्यूनतम

 

०.६

०.८

०.८

०.८

1

1

1

1

1

१.२

१.२

१.६

१.६

 

s

अधिकतम = नाममात्र

 

27

30

32

36

41

46

50

55

60

65

70

75

80

 

ए क्लास

न्यूनतम

२६.६७

२९.६७

३१.६१

35.38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

बी वर्ग

न्यूनतम

२६.१५

२९.१६

31

35

40

45

49

५३.८

५८.८

६३.१

६८.१

७३.१

७८.१

 

विवरण रेखाचित्र

ग्रेड 8.8 DIN933 हेक्स हेड बोल्ट ब्ल्याक अक्साइड DIN 9332
ग्रेड 8.8 DIN933 हेक्स हेड बोल्ट ब्ल्याक अक्साइड DIN 9333
ग्रेड 8.8 DIN933 हेक्स हेड बोल्ट ब्ल्याक अक्साइड DIN 9335
ग्रेड 8.8 DIN933 हेक्स हेड बोल्ट ब्ल्याक अक्साइड DIN 9334

प्याकेजिङ र वितरण

प्याकेजिङ र वितरण
प्याकेजिङ र डेलिभरी 1
प्याकेजिङ र डेलिभरी २
प्याकेजिङ र डेलिभरी 4
प्याकेजिङ र डेलिभरी 6
प्याकेजिङ र डेलिभरी 5
प्याकेजिङ र डेलिभरी 3
प्याकेजिङ र डेलिभरी 4
प्याकेजिङ र डेलिभरी 3

हाम्रोबारे

हान्डन योन्ग्नियन होन्जी मेसिनरी पार्ट्स कं, लिमिटेड

2012 मा स्थापित, एक पेशेवर फास्टनर्स।हामी केन्द्रित छौंबोल्ट, नट, स्क्रू, एंकर र वाशर फास्टनरहरू, साथै कास्टिङ भागहरू.
हालका वर्षहरूमा, हामीले भियतनाम, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, कुवेत, UAE, SAU, दक्षिण अफ्रिका, जर्मनी, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, कोलम्बिया, र यस्तै २० भन्दा बढी देशहरूमा व्यवसाय विस्तार गरेका छौं। मा।

योङ्गनियन होन्जी
ce3
cer2
ce1
ce6
ce5
ce4

* निम्न रेखाचित्रले विभिन्न ट्रेड इन्कोटर्महरू पहिचान गर्दछ।कृपया आफूलाई मन पर्ने एउटा छान्नुहोस्।

योङ्गनियन होन्जी १

FAQ

तपाईं एक उत्पादन कम्पनी वा व्यापार कम्पनी हो?
हामी फास्टनर निर्माता हौं, र हाम्रा मुख्य उत्पादनहरू बोल्ट, नट, स्क्रू, एंकर र वाशर फास्टनर र कास्टिङ पार्टहरू हुन्।यसैबीच, हामी घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै वर्षको अनुभवको साथ फास्टनर व्यापारी पनि हौं।

तपाइँ कुन उद्धरण प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
हामी EXW, FCA (Guangzhou, Foshan, Yiwu, Shanghai, Wenzhou, Urumchi, र धेरै अन्य शहरहरू), FOB, CIF, CFR, DAP, DDP समुद्री ढुवानी सर्तहरू प्रस्ताव गर्दछौं।


  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्